POACEAE วงศ์หญ้า

ข้อมูลทั้งหมดตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้

อ้อเล็ก สรรพคุณ อ้อเล็ก สมุนไพร อ้อเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อเล็ก

อ้อยแดง สรรพคุณ อ้อยแดง สมุนไพร อ้อยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยแดง

หญ้าคา สรรพคุณ หญ้าคา สมุนไพร หญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าคา

หญ้าชันกาด สรรพคุณ หญ้าชันกาด สมุนไพร หญ้าชันกาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าชันกาด

หญ้าตีนนก สรรพคุณ หญ้าตีนนก สมุนไพร หญ้าตีนนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนนก

หญ้าปากควาย สรรพคุณ หญ้าปากควาย สมุนไพร หญ้าปากควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปากควาย

ไผ่ สรรพคุณ ไผ่ สมุนไพร ไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่

ไผ่เหลือง สรรพคุณ ไผ่เหลือง สมุนไพร ไผ่เหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่เหลือง

หญ้าแพรก สรรพคุณ หญ้าแพรก สมุนไพร หญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแพรก

หญ้าพองลม สรรพคุณ หญ้าพองลม สมุนไพร หญ้าพองลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพองลม