MENISPERMACEAE วงศ์บอระเพ็ด

ข้อมูลทั้งหมดกรุงเขมา สรรพคุณ กรุงเขมา สมุนไพร กรุงเขมา thai-herbs.thdata.co  thdata.co
กรุงเขมา

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co  thdata.co
ขมิ้นเครือ

ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สรรพคุณ ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สมุนไพร ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ thai-herbs.thdata.co  thdata.co
ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้

หญ้านาง-ย่านาง สรรพคุณ หญ้านาง-ย่านาง สมุนไพร หญ้านาง-ย่านาง thai-herbs.thdata.co  thdata.co
หญ้านาง-ย่านาง

หญ้านางใหญ่-โพกพาย สรรพคุณ หญ้านางใหญ่-โพกพาย สมุนไพร หญ้านางใหญ่-โพกพาย thai-herbs.thdata.co  thdata.co
หญ้านางใหญ่-โพกพาย

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co  thdata.co
บอระเพ็ด

บอระเพ็ดพุงช้าง สรรพคุณ บอระเพ็ดพุงช้าง สมุนไพร บอระเพ็ดพุงช้าง thai-herbs.thdata.co  thdata.co
บอระเพ็ดพุงช้าง