DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยางนา

ข้อมูลทั้งหมดจันทน์กระพ้อ สรรพคุณ จันทน์กระพ้อ สมุนไพร จันทน์กระพ้อ thai-herbs.thdata.co  thdata.co
จันทน์กระพ้อ

ตะเคียนทอง สรรพคุณ ตะเคียนทอง สมุนไพร ตะเคียนทอง thai-herbs.thdata.co  thdata.co
ตะเคียนทอง