Select your language TH EN
สรรพคุณเภสัช รสยาแก้ตามวัย  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติรสยาแก้ตามวัย (แก้ตามอายุ)

ในที่นี้แบ่งช่วงอายุออกเป็น ๓ วัย แต่ละวัยเกิดโรคแตกต่างกัน และใช้รสยาแก้ต่างกัน ดังนี้ คือ

๑) ปฐมวัย(วัยเด็ก) ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๖ ปี วัยเด็กเป็นโรคเพื่อเสมหะ(สมุฏฐานอาโป) ควรใช้ยารสหวาน รสเปรี้ยว รสขม

๒) มัชฌิมวัย(วัยกลาง หรือวัยหนุ่มสาว) ตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี จนถึงอายุ ๓๒ ปี เป็นโรคเพื่อโลหิตและดี(คือสมุฏฐานอาโป) ควรใช้ยารสเปรี้ยวฝาด รสเปรี้ยวเค็ม และรสขม

๓) ปัจฉิมวัย(วัยผู้เฒ่าหรือวัยคนแก่) ตั้งแต่อายุ ๓๒ ปี จนถึงอายุ ๖๔ ปี หรือจนสิ้นอายุขัย เป็นโรคเพื่อลมกำเลิบ(คือสมุฏฐานวาโย) มีอาโปแทรก คือเสมหะกับเหงื่อแทรก ใช้ยารสขม รสร้อน รสเค็ม รสฝาด รสหอมข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง