Select your language TH EN
สรรพคุณเภสัช รสยาแก้ตามฤดู  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติรสยาแก้ตามฤดู

ฤดูในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะ ๓ นั้นคือ ใน ๑ ปีมี ๓ ฤดู ๆ ละ ๔ เดือน และถือว่าเป็นฤดูแห่งกองโรค คือเกิดเป็นโรคปิตตะ โรควาตะ และเสมหะ ตามลำดับ จงจัดรสยาแก้ไว้ดังนี้

๑) คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน)  เกิดโรคเพื่อเตโชธาตุพิการ โรคปิตตะพิการคือดีพิการ ควรใช้ยารสเย็นและจืด

๒) วสันตฤดู (ฤดูฝน) เกิดโรคเพื่อวาโยธาตุพิการ คือ โรควาตะ โรคลม ควนใช้ยารสร้อนและรสสุขุม

๓) เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เกิดโรคเพื่ออาโปธาตุพิการ คือ สมุฏฐานเสมหะ ควรใช้ยารสสุขุมหรือรสเปรี้ยวข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง