Select your language TH EN
สรรพคุณเภสัช รสยาแก้ตามกาลเวลา  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติรสยาแก้ตามกาล

รสยาแก้ตามกาลเวลา หรือตามยามนี้ จัดไว้โดยมุ่งหมายเพื่อให้คนไข้ได้รับประทานยา (กินยา) ให้ทันหรือตรงกับสมุฏฐานของโรคซึ่งเกิดขึ้นในเวลาหรือกาลนั้นๆ ในคัมภีร์กล่าวไว้ทั้งหมดกาล ๓ และกาล ๔  จะได้ยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทราบทั้ง ๒ กาล คือ

๑. กาล ๓ คือ กลางวัน แบ่งออกเป็น ๓ ยาม กลางคืนแบ่งออกเป็น ๓ ยาม คือ

ยามที่ ๑ นับแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. หรือนับแต่ ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐

เกิดโรคเพื่อเสมหะใช้น้ำกระสายยารสเปรี้ยว

ยามที่ ๒ นับแต่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. หรือนับแต่ ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๒.๐๐ น.

เกิดโรคเพื่อโลหิตและดี  ใช้น้ำยากระสายยารสขม

ยามที่ ๓ นับแต่ ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. หรือนับแต่ ๐๒.๐๐  น. ถึง ๐๖.๐๐ น.

เกิดโรคเพื่อลม ใช้น้ำกระสายยารสร้อน


๒. กาล ๔ คือ ท่านแบ่งไว้เป็นกลางวัน ๔ กลางคืน ๔ ตอน ดังนี้

ยามที่ ๑ นับแต่ (ย่ำรุ่ง) ๖.๐๐ น. ถึง ๙.๐๐ น. หรือนับแต่ ๑๘.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น.

เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะ

ยามที่ ๒  นับแต่ ๙.๐๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น. หรือนับแต่  ๒๑.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.

เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดโลหิต

ยามที่ ๓ นับแต่  ๑๒.๐๐ น.  ถึง  ๑๕.๐๐ น. หรือนับแต่ ๐๐.๐๐ น. ถึง ๐๓.๐๐ น.

เป็นสมุฏฐานอาโป  พิกัดดี

ยามที่ ๔ นับแต่ ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. หรือนับแต่ ๐๓.๐๐ น.  ถึง ๐๖.๐๐ น.

เป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดวาตะ  (ลม)ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง