Select your language TH EN
คณาเภสัช มหาพิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติ



มหาพิกัดทั่วไป  (ยา ๖ สิ่ง)

       มหาพิกัดทั่วไป  คือ  พิกัดที่กำหนดเอาตัวยา ๖ สิ่ง  ใช้สำหรับแก้ธาตุกำเริบหย่อนพิการโดยกำหนดตัวยาเป็น ๑๖, ๘, ๔, ๓, ๒ และ ๑ ตามลำดับ ในทางธาตุจะมีตัวยาระคน (เจือปน) โดยกำหนดน้ำหนักตัวยานี้ใช้ทั่วไปในธาตุทั้ง ๔ กอง โดยนำตัวยาในพิกัดตรีผลา ตรีสา ตรีกฏุกรวมกับตัวยาประจำธาตุจะเป็น ๖ ตัวยา  มหาพิกัดทั่วไปจึงใช้แก้กองธาตุทั้ง ๔ แบ่งออกได้เป็น ๔ กอง ได้แก่

๑)     แก้เตโชธาตุกำเริบ หย่อนพิการ

๒)     แก้วาโยธาตุกำเริบ หย่อนพิการ

๓)     แก้อาโปธาตุกำเริบ หย่อนพิการ

๔)     แก้ปถวีธาตุกำเริบ หย่อนพิการ

๑.  พิกัดกองเตโชธาตุกำเริบ ประจำสมุฏฐานอัคคี  (ธาตุไฟ ๔ กอง)

                 ๑) แก้เตโชธาตุกำเริบ มีส่วนตัวยาดังนี้

                           ลูกสมอพิเภก           หนัก ๑๖  ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๘    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๔    ส่วน

                           รากช้าพลู               หนัก ๓    ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๒    ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๑    ส่วน

                 ๒) แก้เตโชธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๑๖  ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๘    ส่วน

                           ลูกสมอพิเภก           หนัก ๔    ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๓    ส่วน

                           รากช้าพลู               หนัก ๒    ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๑    ส่วน

๓) แก้เตโชธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๑๖  ส่วน

ลูกสมอพิเภก           หนัก ๘    ส่วน

รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๔    ส่วน

ดอกดีปลี               หนัก ๓    ส่วน

เถาสะค้าน             หนัก ๒    ส่วน

รากช้าพลู               หนัก ๑    ส่วน

       ๒. พิกัดกองวาโยธาตุ ประจำสมุฏฐานวาตะ (ธาตุลม ๖ กอง)

                 ๑) แก้วาโยธาตุกำเริบ  มีตัวยาดังนี้

                           ลูกสมอไทย             หนัก ๑๖  ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๘    ส่วน

                           เมล็ดพริกไทย          หนัก ๔    ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๓    ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๒    ส่วน

                           รากช้าพลู           หนัก ๑    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)

                 ๒) แก้วาโยธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

                           เถาสะค้าน             หนัก ๑๖  ส่วน

                           เมล็ดพริกไทย          หนัก ๘    ส่วน

                           ลูกสมอไทย             หนัก ๔    ส่วน

                           รากช้าพลู               หนัก ๓    ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๒    ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๑    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๑/๒ ส่วน

                 ๓) แก้วาโยธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

                           เมล็ดพริกไทย          หนัก ๑๖  ส่วน

                           ลูกสมอไทย             หนัก ๘    ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๔    ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๓    ส่วน

                           รากช้าพลู               หนัก ๒    ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๑    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)

       ๓. พิกัดกองอาโปธาตุ ประจำสมุฏฐานอาโป (ธาตุน้ำ ๑๒ กอง)

                 ๑) แก้อาโปธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้

                           ลูกมะขามป้อม         หนัก ๑๖  ส่วน

                           รากช้าพลู               หนัก ๘    ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๔    ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๓    ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๒    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๑    ส่วน

                           เมล็ดพริกไทย          หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)

                 ๒) แก้อาธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

                           รากช้าพลู               หนัก ๑๖  ส่วน

                           ดอกดีปลี               หนัก ๘    ส่วน

                           ลูกมะขามป้อม         หนัก ๔    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๓    ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๒    ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๑    ส่วน

                           เมล็ดพริกไทย          หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)

                 ๓) แก้อาโปธาตุพิการ มีตัวยามีดังนี้

                           ดอกดีปลี               หนัก ๑๖  ส่วน

                           ลูกมะขามป้อม         หนัก ๘    ส่วน

                           รากช้าพลู               หนัก ๔    ส่วน

                           เถาสะค้าน             หนัก ๓    ส่วน

                           เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๒    ส่วน

                           รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๑    ส่วน

                           เมล็ดพริกไทย          หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)

       ๔. พิกัดกองปถวีธาตุ ประจำสมุฏฐานปถวี (ธาตุ ๒๐ กอง)

                 ๑) แก้ปถวีธาตุกำเริบ   มีตัวยาดังนี้

รากช้าพลู               หนัก ๑๖  ส่วน

ดอกดีปลี               หนัก ๘    ส่วน

เถาสะค้าน             หนัก ๔    ส่วน

รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๓    ส่วน

เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๒    ส่วน

เมล็ดพริกไทย          หนัก ๑    ส่วน

ลูกสมอพิเภก           หนัก ๑/๒ ส่วน

ลูกสมอไทย             หนัก ๑/๒ ส่วน มหาพิกัดตรีผลา

ลูกมะขามป้อม         หนัก ๑/๒ ส่วน   (ใช้ระคนกัน)

                 ๒) แก้ปถวีธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี               หนัก ๑๖  ส่วน

เถาสะค้าน             หนัก ๘    ส่วน

รากช้าพลู               หนัก ๔    ส่วน

เมล็ดพริกไทย          หนัก ๓    ส่วน

รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๒    ส่วน

เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๑    ส่วน

ลูกสมอพิเภก           หนัก ๑/๒ ส่วน

ลูกสมอไทย             หนัก ๑/๒ ส่วน มหาพิกัดตรีผลา

ลูกมะขามป้อม         หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)

                 ๓)  แก้ปถีธาตุพิการ   มีตัวยาดังนี้

เถาสะค้าน             หนัก ๑๖  ส่วน

รากช้าพลู               หนัก ๘    ส่วน

ดอกดีปลี               หนัก ๔    ส่วน

เหง้าขิงแห้ง            หนัก ๓    ส่วน

เมล็ดพริกไทย          หนัก ๒    ส่วน

รากเจตมูลเพลิง       หนัก ๑    ส่วน

ลูกสมอพิเภก           หนัก ๑/๒ ส่วน

ลูกสมอไทย             หนัก ๑/๒ ส่วน มหาพิกัดตรีผลา

ลูกมะขามป้อม         หนัก ๑/๒ ส่วน (ใช้ระคนกัน)



ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆ



แชร์ข้อมูล