Select your language TH EN
คณาเภสัช มหาพิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติมหาพิกัดตรี (ยา ๓ สิ่ง)

๑. มหทพิกัดตรีผลา ตรีผลาเป็นพิกัดยาในคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

๑) มหาพิกัดตรีผลา  ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

ลูกสมอภิเภก           ๘    ส่วน (ปิตตะ)

ลูกสมอไทย             ๔    ส่วน (วาตะ)

ลูกมะขามป้อม         ๑๒  ส่วน (เสมหะ)

๒) มหาพิกัดตรีผลา  ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

ลูกสมอภิเภก           ๑๒  ส่วน (ปิตต)

ลูกสมอไทย             ๘    ส่วน (วาตะ)

ลูกมะขามป้อม         ๔    ส่วน (เสมหะ)

๓) มหาพิกัดตรีผลา  ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วและตัวยาดังนี้

ลูกสมอภิเภก           ๔    ส่วน (ปิตต)

ลูกสมอไทย             ๑๒  ส่วน (วาตะ)

ลูกมะขามป้อม         ๘    ส่วน (เสมหะ)

๒. มหาพิกัดตรีกฏุก ตรีกฏุกเป็นพิกัดยาในวสันตฤดู (ฤดูฝน)  ถ้าจะใช้แก้สมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

๑) มหาพิกัดตรีกฏูก  ถ้าจะแก้เสมะหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

เหง้าขิงแห้ง            ๘    ส่วน (ปิตตะ)

เมล็ดพริกไทย          ๔    ส่วน (วาตะ)

ดอกดีปลี               ๑๒  ส่วน (เสมหะ)

๒)  มหาพิกัดตรีกฏุก ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

เหง้าขิงแห้ง            ๑๒  ส่วน (ปิตตะ)

เมล็ดพริกไทย          ๘    ส่วน (วาตะ)

ดอกดีปลี               ๔    ส่วน (เสมหะ)

๓) มหาพิกัดตรกฏุก  ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

                               เหง้าขิงแห้ง               ๔    ส่วน (ปิตตะ)

เมล็ดพริกไทย          ๑๒  ส่วน (วาตะ)

ดอกดีปลี               ๘    ส่วน (เสมหะ)

๓.  มหาพิกัดตรีสาร  ตรีสารเป็นพิกัดยาในเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน  ดังนี้

๑) มหาพิกัดตรีสาร   ถ้าจะแก้เสมหะสมุฎฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

รากเจตมูลเพลิง       ๘    ส่วน (ปิตตะ)

เถาสะค้าน             ๔    ส่วน (วาตะ)

รากช้าพลู               ๑๒  ส่วน (เสมหะ)

๒) มหาพกัดตรีสาร  ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน  มีส่วนและตัวยาดังนี้

รากเจตมูลเพลิง       ๑๒  ส่วน (ปิตตะ)

เถาสะค้าน             ๘    ส่วน (วาตะ)

รากช้าพลู               ๔    ส่วน (เสมหะ)

๓)  มหาพิกัดตรีสาร ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน  มีส่วนและตัวยาดังนี้

รากเจตมูลเพลิง       ๔    ส่วน (ปิตตะ)

เถาสะค้าน             ๑๒  ส่วน (วาตะ)

รากช้าพลู                          ส่วน (เสมหะ)ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล