Select your language TH EN
คณาเภสัช พิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติพิกัด

       พิกัดยา หมายถึง การจำกัดจำนวนตัวยาตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป รวมเรียกเป็นชื่อเดียวกัน จะเป็นคำตรงหรือคำศัพท์ โดยที่ตัวยาที่นำมารวมกัน ต้องใช้น้ำหนักเสมอภาค คือ ขนาดน้ำหนักเท่ากัน จำแนกพิกัดยาได้ ดังนี้

                 ๑) พิกัดยา    ๒    สิ่ง   มี    ๒    พิกัด

                 ๒) พิกัดยา    ๓    สิ่ง   มี    ๓๐  พิกัด

                 ๓) พิกัดยา    ๔    สิ่ง   มี    ๔    พิกัด

                 ๔) พิกัดยา    ๕    สิ่ง   มี    ๑๘  พิกัด

                 ๕) พิกัดยา    ๗    สิ่ง   มี    ๖    พิกัด

                 ๖) พิกัดยา    ๙    สิ่ง   มี    ๖    พิกัด

                 ๗) พิกัดยา    ๑๐  สิ่ง   มี    ๒    พิกัด

                 ๘) พิกัดยาพิเศษ       มี    ๔    พิกัดข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล