Select your language TH EN
คณาเภสัช พิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติพิกัดยา ๕ สิ่ง

๑) พิกัดเบญจกูล คือ จำกัดจำนวนตระกูลยา (เครื่องยา) ที่มีรสร้อน ๕ อย่าง คือ

ดอกดีปลี

รากช้าพลู

เถาสะค้าน

รากเจตมูลเพลิง

เหง้าขิงแห้ง

สรรพคุณ กระจายกองลมและโลหิต แก้คูถเสมหะ แก้ลมพานไส้ บำรุงกองธาตุทั้ง ๔

๒)  พิกัดเบญจอมฤต คือ จำกัดตัวยาดังน้ำทิพย์ ๕ อย่าง คือ

น้ำนมสด

น้ำนมส้ม

น้ำอ้อย

น้ำผึ้ง

น้ำมันเนย

สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุไฟ ขับลมให้แล่น ทั่วกาย แก้ไข้ตรีโทษ ผายธาตุ แก้กำเดาและลม กระจายเสมหะ

๓) พิกัดเบญจผลธาตุ คือ จำกักจำนวนตัวยาที่แก้ผลธาตุได้ ๕ อย่าง คือ

หัวกกลังกา

หัวเต่าเกียด

หัวแห้วหมู

หัวหญ้าชันกาด

หัวเปราะ

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง เจริญไปธาตุ แก้ทางเดินปัสสาวะ แก้ตับทรุด

๔) พิกัดเบญจมูลน้อย คือ จำกัดจำนวนตัวยารากน้อย แก้สมุฏฐานทั้งสาม ๕ อย่าง คือ

หญ้าเกล็ดหอยใหญ่

หญ้าเกล็ดหอยน้อย

รากละหุ่งแดง

รากมะเขือขื่น

รากมะอึก

สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับน้ำนม ขับเลือดลม กระทุ้งพิษไข้ แก้น้ำลาย

๕) พิกัดเบญจมูลใหญ่ คือ จำกัดจำนวนยารากใหญ่ แก้สมุฏฐานทั้งสามมี ๕ อย่าง คือ

          รากมะตูม

รากลำไย

รากเพกา

รากแคแตร

รากคัดลิ้น

สรรพคุณ แก้ดี แก้ลม แก้เสมหะ บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้สันนิบาต แก้เส้นเอ็นพิการ เบญจมูลน้อย รวมกับเบญจมูลใหญ่ เป็นทศมูลใหญ่

๖)  พิกัดเบญจโลกวิเชียร  คือ จำกัดจำนวนตัวยาเสมอด้วยแก้วิเชียร ๕ อย่าง คือ ( แก้ว ๕ ดวง, ยา ๕ ราก หรือ เพชรสว่างก็เรียก)

รากชิงชี่

รากหญ้านาง

 รากท้าวยายม่อม

รากคนทา

รากมะเดื่อชุมพร

สรรพคุณ ใช้กระทุ้งพิษต่างๆ หรือถอนพิษต่างๆ แก้ไข้ต้นมือ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัว แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต

๗) พิกัดเบญจโลธิกะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณทำให้ชื่นใจมี ๕ อย่าง คือ

แก่นจันทน์แดง

แก่นจันทน์ขาว

แก่นจันทน์ชะมด

ต้นเนระภูสี

ต้นมหาสดำ

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดี แก้ไข้รัตตะปิตตะโรค แก้ลมวิงเวียน แก้พิษทั้งปวง

๘) พิกัดจันทน์ทั้ง ๕ คือ จำกัดจำนวนแก่นไม้จันทน์ ๕ อย่าง คือ

แก่นจันทน์แดง

แก่นจันทน์ขาว

แก่นจันทน์เทศ

แก่นจันทนา

แก่นจันทน์ชะมด

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงตับ ปอด แก้พยาธิ บาดแผล

๙) พิกัดเกสรทั้ง ๕ คือ จำกัดจำนวนเกสรดอกไม้ ๕ อย่าง คือ

ดอกมะลิ

ดอกพิกุล

ดอกบุนนาค

ดอกสารภี

เกสรบัวหลวง

                 สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ชูกำลังบำรุงหัวใจ แก้ไข้จับ แก้ลมวิงเวียน แก้น้ำดี ให้เจริญอาหารและแก้โรคตา

๑๐) พิกัดตานทั้ง ๕ คือ จัดจำนวนของรากตาล ๕ อย่าง คือ

รากตาลโตนด

รากตาลดำ

รากตานหม่อน

รากตานเสี้ยน

รากตานขโมย

             สรรพคุณ ดับพิษตานซาง  ขับพยาธิทุกชนิด แก้อุจจาระธาตุพิการ บำรุงเนื้อหนัง กระดูก

๑๑) พิกัดดีทั้ง ๕ คือ จำกัดจำนวนดีสัตว์ทั้ง ๕ อย่าง คือ

ดีงูเหลือม

ดีหมูป่า

ดีวัวป่า

ดีจระเข้

ดีตะพาบน้ำ

             สรรพคุณ ดีต่างๆ มีรสขมหวาน ขับรสยาให้แล่นเร็ว มักใช้เป็นน้ำกระสายแก้โรคทั้ง ๓ สมุฏฐาน คือ ดี โลหิต และธาตุลมที่พิการ

๑๒) พิกัดเหล็กทั้ง ๕ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเหล็ก ๕ อย่าง คือ

ต้นหญ้ามือเหล็ก

แก่นขี้เหล็ก

เถาวัลย์เหล็ก

ว่านสากเหล็ก

สนิมเหล็ก

สรพพคุณ แก้พิษโลหิตทั้งบุรุษและสตรี บำรุงกำลังให้แข็งแรง แก้กระษัย

๑๓) พิกัดเกลือทั้ง ๕ คือ จำกัดจำนวนของเลือ ๕ อย่าง คือ

เกลือสมุทร

เกลือสินเธาว์

เกลือพิก

เกลือวิก

เกลือฟอง (ฝ่อ)

สรรพคุณ แก้ไข้พรรดึก แก้ท้องมาน แก้เสมหะ แก้บิดมูกเลือด บำรุงน้ำเหลือง ชำระเมือกมันในลำไส้

๑๔) พิกัดบัวทั้ง ๕ (บัวน้ำทั้ง ๕ ) คือ จำกัดจำนวนดอกบัว ๕ อย่าง คือ

  บัวสัตตบุษย์

    บัวสัตตบรรณ

บัวลินจง

บัวจงกลนี

บัวนิลอุบล

สรรพคุณ ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อุจจาระธาตุ แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต แก้ไข้รากสาด บำรุงครรภ์รักษา

๑๕) พิกัดโหราทั้ง ๕ คือ จำกัดจำนวนตัวยา ชื่อว่าโหรา ๕ อย่าง คือ

โหราอมฤต

โหรามิคสิงคลี

โหราเท้าสุนัข

โหราบอน

โหราเดือยไก่

สรรพคุณ แก้พิษสัตว์ ทำให้อาเจียน ขับลม ขับระดูสตรี และขับโลหิตช้าๆ

๑๖) พิกัดเบญจโลหะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อคล้ายโลหะทอง ๕ อย่าง คือ

รากทองกวาว

รากทองหลางหนาม

รากทองหลางใบมน

รากทองโหลง

รากทองพันชั่ง

สรรพคุณ แก้โรคดี เสมหะ และลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิ

๑๗) พิกัดเบญจเทียน คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเทียน ๕ อย่าง คือ

เทียนดำ

เทียนแดง

เทียนขาว

เทียนข้าวเปลือก

เทียนตาตั๊กแตน

สรรพคุณ แก้ลม เสมหะ และดีระคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ทางปัสสาวะ แก้นิ่ว

 แก้มุตกิด  บำรุงธาตุ  บำรุงกำลัง

๑๘) พิกัดเบญจโกฐ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ ๕ อย่าง คือ

โกฐสอ

โกฐเขมา

โกฐหัวบัว

โกฐเชียง

โกฐจุฬาลัมพา

                 สรรพคุณ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หีดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลัง บำรุงโลหิด แก้ลมในกองธาตุข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล